Fraktionsmitglieder


Fraktionsvorsitzender

stv. Vorsitzende

stv. Vorsitzende

stv. Vorsitzender

Fraktionsgeschäftsführer

Fraktionsgeschäftsführer

Ratsmitglied

Ratsmitglied

Ratsmitglied

Ratsmitglied

Ratsmitglied

Ratsmitglied

Ratsmitglied

Ratsmitglied

Ratsmitglied

Ratsmitglied